Πολιτική Απορρήτου - GDPR

Εισαγωγή

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σημαντικά για εμάς, και δεσμευόμαστε να τα προστατέψουμε. Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου εξηγεί πως διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εσείς συναινείτε στη χρήση cookies από εμάς σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν, όταν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας πρώτη φορά, και μας δίνετε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που τον επισκέπτεστε ξανά.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων μπορεί να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν. Πληροφορίες που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική σας τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας, και το λειτουργικό σας σύστημα. Πληροφορίες που αφορούν την επισκεψιμότητα και τη χρήση σας σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως η πηγή παραπομπής, η διάρκεια που θα παραμείνετε στην ιστοσελίδα μας, η θέαση των σελίδων μας, και τα μονοπάτια πλοήγησης σε αυτόν τον ιστότοπο. Πληροφορίες που παράγονται κατή τη χρήση του ιστότοπου όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συμπεριλάβετε στο θέμα και στο κυρίως μήνυμά σας κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας. Πληροφορίες που εμπεριέχονται κατά την επικοινωνία μαζί μας μέσω email ή μέσω της σελίδας μας γενικότερα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου του μηνύματος, καθώς και των μεταδεδομένων. Πριν αποστείλετε σε εμάς προσωπικά δεδομένα τρίτου ατόμου, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου, όσον αφορά την αποκάλυψη και την επεξεργασία αυτών.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται σε εμάς μέσω του ιστοτόπου μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες που περιγράφονται παρακάτω. Διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας. Εξατομίκευση της ιστοσελίδας σε εσάς. Ενεργοποίηση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε στην ιστοσελίδα. Παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράσατε ή εκδηλώσατε ενδιαφέρον μέσω της ιστοσελίδας. Αποστολή αποδείξεων, τιμολογίων, υπενθύμιση πληρωμών, καθώς και συγκέντρωση πληρωμών από εσάς. Αποστολή μηνυμάτων με τη μορφή ειδοποιήσεων μέσω email για τα οποία έχετε αιτηθεί. Παροχή στατιστικών σε τρίτους που σχετίζονται με τους χρήστες μας, τα οποία δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση συσγκεκριμένων ατόμων που χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα μας. Διαχείριση πληροφοριών και παραπόνων που αφορούν εσάς ή πραγματοποιήθηκαν από εσάς και σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας. Προστασία της ιστοσελίδας μας και αποτροπή απάτης. Επικύρωση συμμόρφωσης με τους όρους που δίεπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένου της παρακολούθησης ιδιωτικών μηνυμάτων που απεστάλησαν μέσω της ιστοσελίδας μας. Αν μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα τις δημοσιεύσουμε και σε κάθε περίπτωση θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την άδεια που μας έχετε δώσει. Εμείς δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο για χρήση από αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο για άμεσο marketing, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, ασφαλιστές μας, επαγγελματικούς συμβούλους μας, εκπροσώπους μας, προμηθευτές μας, καθώς και σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου των εταιριών μας ως απαραίτητη λογική απόρροια για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτήν την πολτική απορρήτου. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα σε αγοραστή ή δυνητικό αγοραστή στον οποίο θα πουλήσουμε μέρος ή ολόκληρη την επιχείρησή μας. Μπορεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε ο οποίος πιστεύουμε ότι θα προσφύγει σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, όπου κατά την κρίση μας η ανωτέρα αρχή είναι ικανή να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών δεδομένων. Εμείς δε θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε αυτήν την πολιτική.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν, επεξεργαστούν ή μεταβιβαστούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε με σκοπό τη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Προσωπικές πληροφορίες που εσείς δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να είναι διαθέσιμες σε όλο το κόσμο μέσω του διαδικτύου. Εμείς δε μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση αυτών από τρίτους. Εσείς συμφωνείτε ρητά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Εμείς θα τηρήσουμε τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για την αποτροπή της απώλειας, της λανθασμένης χρήσης ή της μεταβολής των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε ασφαλείς password and firewall protected servers. Η μεταφορά προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας προστατεύεται από τεχνολογία κρυπτογράφησης. Αναγνωρίζετε ρητά ότι η μεταφορά πληροφορίας μέσω του διαδικτύου είναι εν γένει μη ασφαλής, και συνεπώς δε μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όσον αφορά την μετάδοση αυτής μέσω του διαδικτύου.

Τροποποίηση πολιτικής απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου κατά περιόδους, δημοσιεύοντας την νέα έκδοση αυτής στην ιστοσελίδα μας. Οφείλετε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά, ώστε να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email.

Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων

Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε χρήζουν ανανέωσης ή διόρθωσης.